Energideklarationer

ENERGIDEKLARATION

Sedan 1 oktober 2006 finns en ny lag om energideklarationer för byggnader. Den bygger på ett EG-direktiv med ett klart klimatsyfte - att sänka energianvändningen och minska utsläppen av växthusgaser. Byggnader står för cirka 40 % av Sveriges totala energianvändning.

VAD ÄR EN ENERGIDEKLARATION

Energideklaration är en sammanställning av en byggnads energianvändning, information om ventilations- kontroll utförts, information om radonmätning utförts, referensvärde så att jämförelse kan göras med andra byggnaders energiprestanda samt förslag på kostnadseffektiva energisparande åtgärder som kan göras med hänsyn tagen till god inomhusmiljö.

En energibesiktning omfattar översiktlig okulär kontroll av byggnadens klimatskärm, ventilationssystem, uppvärmnings- och värmedistributionssystem samt ininstallationer som drivs av fastighetsel.
Besiktningen ligger till grund för konkreta förslag på energieffektiva åtgärder


ENERGIDEKLARATION - BRA FÖR MILJÖN OCH FÖR PLÅNBOKEN

Ska vi nå miljömålet, att med utgångspunkt i 1995 års användning minska energianvändningen med 50 % 2050, är det viktigt att inte bara deklarera utan även att genomföra många av de åtgärdsförslag som framkommer vid deklarationen.

VEM FÅR UTFÖRA ENERGIDEKLARATIONER

Endast den som arbetar i ett av SWEDAC ackrediterat kontrollorgan och som är certifierad energiexpert får uppräta energideklarationer och skicka in resultatet till Boverket.

  
VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB är ackrediterade av SWEDAC samt har av SWEDCERT certifierad energiexpert.