Besiktningar

VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB är behjälpliga vid besiktningar i samband med överlåtelse av småhus s.k. överlåtelsebesikningar.


Köpare av småhus har enligt Jordabalken 4:19 en långtgående undersökningsplikt.


Fel som en köpare borde ha upptäkt vid en noggrann besiktning ligger på köparens ansvar och kan inte senare åberopas som ett s.k. dolt fel. Därför är det av största vikt att du som köpare anlitar en sakkunnig besiktningsman.


VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB:s besiktningsmän är godkända av SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) och certifierade av SITAC.